banner03 v4mod

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

 

A   FACE  TO  FACE  FOKSZ  Felnőttképző, Oktatásszervező és Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Erzsébet tér 17 szám, Cg: 20-09-072379 továbbiakban FACE TO FACE FOKSZ Kft. )fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezik arról, hogyan kezelhetjük az Ön adatait. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel.

I.) Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A  Rendszer használata során, a FACE TO FACE FOKSZ Kft. szolgáltatásának igénybevételéhez Önnek személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A   Rendszer használata érdekében a következő személyes adatait kérhetjük: neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma és e-mail címe, személyazonosító okmányának adatai, valamint a választott szolgáltatástól függően járművezetői igazolványának, illetve vezetői (járművezetői) engedélyének adatai, továbbá alapfokú iskolai végzettségének, egészségügyi alkalmasságának (ideértve PÁV fokozat), vizsgaigazolásának, járművezetéstől eltiltásának, okmányai visszavonásának, után képzési kötelezettségre vonatkozó, továbbá vezetési jártasság igazolására-, tanfolyammentes (új) vizsgára kötelezésének adatai, esetleges kényszergyógyítás, vagy kényszergyógykezelés ténye, valamint soron kívüli egészségi alkalmassági igazolásának, illetve rendkívül pályaalkalmassági vizsgálatának adatai. Az Ön adatszolgáltatása önkéntes.

Az  Rendszer használatához megadott adatait a FACE TO FACE FOKSZ Kft. az Ön hozzájárulása alapján, az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, a  Rendszer használatának lehetővé tétele érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

 

II.) Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

A FACE TO FACE FOKSZ Kft. az Ön személyes adatait a  Rendszer üzemeltetője, az SDA Informatika  Zrt. felé továbbítja, a rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás működtetése céljából. A FACE TO FACE FOKSZ Kft. további harmadik személyeknek az Ön személyes adatait a kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül - a kötelező adatszolgáltatás esetén kívül - nem továbbítja.

Az FACE TO FACE FOKSZ Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Kötelező adatszolgáltatás

A FACE TO FACE FOKSZ Kft. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján köteles az Ön E-learning képzés elvégzésével kapcsolatos adatait a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára továbbítani.

Előfordulhat továbbá, hogy az FACE TO FACE FOKSZ Kft. jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges.

 A FACE TO FACE FOKSZ Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

III.) A személyes adatok megőrzése, tájékoztatás kérés az adatkezelésről, jogorvoslati lehetőség

Az Ön személyes adatait a FACE TO FACE FOKSZ Kft. a Rendszer használatával, és a szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben, a jogszabályokban előírt időtartamig kezeli.

Önnek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania a FACE TO FACE FOKSZ Kft. által Önről nyilvántartott adatokat. Az adatkezelés során további tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

a FACE TO FACE FOKSZ Kft a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az a FACE TO FACE FOKSZ Kft költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelés során Ön kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. A személyes adatok törlése illetve zárolása a  Rendszer használatát gátolja.

A személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes;
- az érintett kéri;
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az a FACE TO FACE FOKSZ Kft zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi   kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

IV.) Információküldés, üzenetek

A  FACE TO FACE FOKSZ Kft jogosult a  Rendszert használó személyek részére, az önkéntesen megadott e-mail címükre az új, vagy meglévő szolgáltatásairól hírlevelet küldeni. A címzettek ezt bármikor jogosultak az a FACE TO FACE FOKSZ Kft eljuttatott nyilatkozatukkal megtiltani.

 

V.) Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

A  FACE TO FACE FOKSZ Kft az adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően végzi.

A  FACE TO FACE FOKSZ Kft minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A  FACE TO FACE FOKSZ Kft a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.  

A  FACE TO FACE FOKSZ Kft minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

A  FACE TO FACE FOKSZ Kft időnként frissítheti a szolgáltatásával kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozatát. Jelentősebb módosítás esetén a frissített Adatvédelmi nyilatkozat mellett értesítést is közzéteszünk webhelyünkön.


VI.) A FACE TO FACE FOKSZ Kft. web-szolgáltatásával összefüggő adatkezelése:

Amikor Ön a FACE TO FACE FOKSZ Kft. internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII törvény  vonatkozó rendelkezései alapján meghatározott  személyes adatait az alábbi módon kezeljük: 

- egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
- másfelől Önnek  jogában áll  megadni nevét, elérhetőségét és egyéb  adatait, amennyiben  honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunk működését  alakítottuk ki, hogy az felhasználóbarát módon megfeleljen iskolánkat felkereső látogatók személyes adatinak kezelésével szemben támasztott követelményeknek. Az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően,  a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap üzemeltetéséhez a Tárhely-park független külső szolgáltató szerver gépeit vesszük igénybe.

 A  FACE TO FACE FOKSZ Kft.  kötelezettséget vállal arra, hogy  a honlap látogatása során  kezelésünk be  kerülő   személyes adatait nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek. 
A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a FACE TO FACE FOKSZ Kft. önállóan végzi.

On-line jelentkezési felületünkön - a honlap látogatásával összefüggésben - kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által kezdeményezett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön tantermi tanfolyamainkra on-line kíván jelentkezni, az on-line jelentkezési oldalunk űrlapját használhatja.

Ez a tájékoztató kizárólag a honlapunk tartalmi és formai elemeivel kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.

 

Nagykanizsa, 2018. június 26.

 FACE TO FACE FOKSZ Kft.